Klasy ryzyk diamentowych

Nabywając wysokiej jakości diamenty należy zdawać sobie sprawę z pewnych ryzyk, które mogą towarzyszyć tym zakupom. Warto jednak podkreślić, iż we współczesnych uwarunkowaniach rynku diamentowego, w zasadzie wszystkie ryzyka mogą być przez kupującego w prosty sposób wyeliminowane.

Ważnym czynnikiem ograniczania ryzyka jest korzystanie wyłącznie z dostaw organizowanych przez firmy bezpośrednio współpracujące z giełdowymi ośrodkami handlowymi. Sam fakt bezpośredniej współpracy danej firmy z giełdami diamentowymi daje nam gwarancję, iż dany podmiot został rynkowo zweryfikowany i jest podmiotem o wysokiej wiarygodności handlowej.

Podstawowe czynniki ryzyka związanego z transakcjami diamentowymi to:
1. MOŻLIWOŚĆ ZNISZCZENIA DIAMENTU PODCZAS SZLIFOWANIA
Ryzyko dotyczy wyłącznie sytuacji, w której nabywamy diament surowy, który następnie oddajemy do szlifowania. Podczas operacji obróbki surowego diamentu dochodzi czasami do jego rozpadu i zniszczenia. Ten czynnik ryzyka dotyczy wyłącznie podmiotów / osób biorących udział w obrocie diamentami surowymi.

Metodą na wyeliminowanie tego ryzyka jest ubezpieczenie diamentu przed jego szlifowaniem.

KLIENTÓW JEWEL LINES® to ryzyko nie dotyczy w ogóle, gdyż zakupują wyłącznie diamenty szlifowane.

2. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA SŁABSZYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH NIŻ OCZEKIWANE

Ryzyko dotyczy wyłącznie sytuacji, w której nabywamy diament surowy, który następnie oddajemy do szlifowania.

Nie jest rozsądne ufać zapewnieniom sprzedawcy surowego diamentu, że oferowany nam kamień będzie po obróbce krystalicznie czysty. Wiele inkluzji można zobaczyć dopiero podczas szlifowania diamentu i to tylko pod lupą.

Przekazując do obróbki surowy diament należy uwzględnić również ryzyko jego podmiany przez szlifierza na inny kamień o niższej jakości.

Metodą na wyeliminowanie tego ryzyka jest stała współpraca ze zweryfikowanym sprzedawcą i ze zweryfikowaną szlifiernią.

KLIENTÓW JEWEL LINES® to ryzyko nie dotyczy w ogóle, gdyż zakupują wyłącznie diamenty szlifowane.

3. MOŻLIWOŚĆ OSZUSTWA

Ponieważ na rynku istnieje wiele substytutów diamentów, kupując drogi klejnot trudno jest z całą pewnością stwierdzić, co się faktycznie kupiło. Ryzyko tego typu dotyczy głównie sytuacji, w której Klient nabywa od nieznanego sprzedawcy diamenty bez możliwości ich zweryfikowania. W procesie nabywania diamentów obowiązuje twarda zasada –  trzeba zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i pamiętać, że OKAZJE NIE TRAFIAJĄ SIĘ NIGDY AMATOROM.

Metodą na wyeliminowanie ryzyka oszustwa jest nabywanie diamentów certyfikowanych i znakowanych przez jeden z renomowanych instytutów gemmologicznych (GIA, IGI,HRD), połączone z weryfikacją autentyczności certyfikatu w bazie instytutu i weryfikacją autentyczności diamentu poprzez sprawdzenie zgodności inskrypcji laserowej z danymi wskazanymi w certyfikacie.

W przypadku diamentów niecertyfikowanych metodą na wyeliminowanie ryzyka oszustwa jest ich nabywanie u znanego, zweryfikowanego sprzedawcy lub każdorazowe korzystanie z pomocy rzeczoznawcy diamentowego.

KLIENTÓW JEWEL LINES®to ryzyko nie dotyczy w ogóle, gdyż zakupują wyłącznie diamenty certyfikowane i znakowane przez jeden z instytutów: GIA, IGI lub HRD. Dodatkowo JEWEL LINES® dokonuje ekspertyzy każdego sprzedawanego przez siebie diamentu, a w procesie przekazywania diamentu Klientowi dokonuje weryfikacji certyfikatu i inskrypcji laserowej. W przypadku diamentów o dużej wartości, JEWEL LINES®dokonuje również ich bezpośredniej inspekcji przed importowej.

4. MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY DIAMENTU NA FALSYFIKAT LUB DIAMENT O NIŻSZYCH PARAMETRACH

Ryzyko dotyczy sytuacji, w której Klient nabywa diament niecertyfikowany i zamiast diamentu naturalnego o parametrach wskazywanych w wycenie, otrzymuje falsyfikat lub diament o niższych parametrach niż wskazane w wycenie. W przypadku diamentu certyfikowanego Klient otrzymuje falsyfikat lub diament o niższych parametrach niż wynika to z dokumentacji.

Metodą na wyeliminowanie tego ryzyka jest nabywanie wyłącznie diamentów certyfikowanych i znakowanych przez jeden z renomowanych instytutów gemmologicznych (GIA, IGI,HRD), połączone z weryfikacją autentyczności certyfikatu w bazie instytutu i weryfikacją autentyczności diamentu poprzez sprawdzenie zgodności inskrypcji laserowej z danymi wskazanymi w certyfikacie.

KLIENTÓW JEWEL LINES®to ryzyko nie dotyczy w ogóle, gdyż zakupują wyłącznie diamenty certyfikowane i znakowane przez jeden z instytutów: GIA, IGI lub HRD. Dodatkowo JEWEL LINES® dokonuje ekspertyzy każdego sprzedawanego przez siebie diamentu, a w procesie przekazywania diamentu Klientowi dokonuje weryfikacji certyfikatu i inskrypcji laserowej. W przypadku diamentów o dużej wartości, JEWEL LINES®dokonuje również ich bezpośredniej inspekcji przed importowej. W przypadku diamentów o dużej wartości, JEWEL LINES® dokonuje również ich bezpośredniej inspekcji przed importowej.

5. SUBIEKTYWNOŚĆ OCENY DIAMENTU

Ponieważ każdy diament posiada indywidualne cechy fizyko-chemiczne i kształt nadany przez szlifierza, ocena jego jakości jest niezwykle trudna i obarczona możliwością popełnienia błędu. Na błąd ten mogą mieć wpływ różne czynniki, jak np.: widmo światła w którym dokonuje się oceny, warunki meteorologiczne, jakość używanych przyrządów i wzorników, czy też subiektywizm samego eksperta. Właśnie dlatego eksperci dokonujący indywidulanej ekspertyzy danego diamentu zazwyczaj nie są zgodni w zakresie jego sklasyfikowania.

Metodą na wyeliminowanie tego ryzyka jest nabywanie wyłącznie diamentów certyfikowanych i znakowanych przez jeden z renomowanych instytutów gemmologicznych (GIA, IGI,HRD).

KLIENTÓW JEWEL LINES® to ryzyko nie dotyczy w ogóle, gdyż zakupują wyłącznie diamenty certyfikowane przez jeden z instytutów: GIA, IGI lub HRD.

6. RYZYKO ZAPŁATY ZA DIAMENT ZBYT WYSOKIEJ CENY

Przez setki lat wycena diamentu była niezwykle trudna i obarczona możliwością popełniania błędów przez wyceniających. W ten sposób na rynku diamentowym funkcjonowało ryzyko dużych różnic w wycenie danego diamentu przeprowadzanych przez różnych rzeczoznawców.  We współczesnych czasach, ten rodzaj ryzyka dotyczy wyłącznie niecertyfikowanych diamentów bezbarwnych i przypadkowo dobieranych diamentów kolorowych.

Dla diamentów bezbarwnych metodą na wyeliminowanie tego ryzyka jest nabywanie wyłącznie diamentów certyfikowanych przez jeden z renomowanych instytutów gemmologicznych (GIA, IGI,HRD). Ponieważ na całym świecie wycena diamentów bezbarwnych odbywa się w oparciu o cennik RAPAPORT DIAMOND REPORT (który odzwierciedla średnie ceny transakcyjne w każdym segmencie diamentów szlifowanych) z procesu wyceny zostały wyeliminowane nieścisłości i ryzyko zapłaty zbyt wysokiej ceny.

Dla diamentów kolorowych metodą na wyeliminowanie tego ryzyka jest również nabywanie diamentów certyfikowanych przez jeden z renomowanych instytutów gemmologicznych (GIA, IGI,HRD) i współpraca z dostawcami posiadającymi dostęp do informacji nt średnich cen transakcyjnych w poszczególnych segmentach diamentów kolorowych oraz doświadczenie w ocenie atrakcyjności rynkowej danego kamienia.

DLA KLIENTÓW JEWEL LINES® to ryzyko jest praktycznie wyeliminowane, gdyż zakupują wyłącznie diamenty certyfikowane przez jeden z renomowanych instytutów gemmologicznych:  GIA, IGI lub HRD.

Dla diamentów bezbarwnych Klienci zawsze mają dostęp do cennika RAPAPORT DIAMOND REPORT.

Dla diamentów kolorowych, ceny weryfikowane są przez renomowanych ekspertów diamentowych.

7. RYZYKO BRAKU PŁYNNOŚCI

Patrząc na rynek diamentów jako na rynek aktywów trwałych trzeba powiedzieć wprost, że rynek diamentowy jest rynkiem mniej płynnym niż krótkoterminowy rynek finansowy. Z drugiej jednak strony rynek diamentowy jest dużo bardziej płynny, niż rynek nieruchomości, czy też rynek ziemi. Warto również podkreślić, iż płynność rynku diamentowego nie jest zależna od faz cyklu koniunkturalnego (jak to ma miejsce np. na rynku akcji giełdowych, czy też nieruchomości), co daje właścicielowi diamentów stały dostęp do płynności na jednakowym poziomie. Dodatkowo należy pamiętać, iż diamenty jako takie nie są majątkiem spekulacyjnym (krótkoterminowym), spełniają raczej rolę majątku ochronnego (klejnoty rodowe, klejnoty rodzinne) o średnio lub długoterminowej charakterystyce. Przyjmując minimalny czas trwania majątku diamentowego na poziomie 5-7 lat, właściciel diamentów uzyskuje dodatkowy efekt w postaci ograniczenia ryzyka wahań cenowych ze struktury swojego majątku.

Czy prawdą jest, że diamenty łatwo jest kupić, a trudno jest sprzedać? Dla laika bez żadnego wsparcia ta teza może być uprawniona. Wystarczy jednak dotrzeć do międzynarodowych ośrodków handlu diamentami (Antwerpia, Ramat Gan, Hong Kong, Mombaj, Nowy Jork) aby dostęp do płynności przestał być problemem. Trzeba jednak pamiętać, że aby uzyskać korzystną cenę odsprzedaży właściciel musi posiadać diamenty właściwie dobrane tzn. takie, które zawsze cieszą się wysoką popularnością rynkową (są łatwe w sprzedaży, są płynne) i zostały zakupione w atrakcyjnej rynkowo cenie.

DLA KLIENTÓW JEWEL LINES® to ryzyko zostało praktycznie wyeliminowane, gdyż doborem odpowiednich diamentów, w atrakcyjnej rynkowo cenie zajmują się fachowcy. Poza tym Klienci JEWEL LINES® w ramach mają dostęp do komercjalizacji i sprzedaży swoich diamentów z wykorzystaniem kanałów handlowych JEWEL LINES®.

© Prawo do posługiwania się marką Jewel Lines® posiada AURINKO GROUP Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 22.005.000 zł, z siedzibą w Warszawie, wpisana do KRS pod nr 0000388422, NIP 8961520420, REGON 021550840

Scroll Up